PROD

PatronService

RODO

Inspektor Ochrony Danych:
Milena Rygiel-Soćko, e-mail: iod@solidsa.pl

Klauzula informacyjna dla Klientów

INFORMACJA RODO

Realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) [„RODO”], które weszło w życie 25 maja 2018 r. przekazujmy następujące informacje:

1.Kto jest administratorem danych osobowych?
Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem który decyduje o celach i sposobach ich przetwarzania jest Solid S. A., adres: ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa („ADO”).

2.Kto jest Inspektorem ochrony danych i jak się z nim kontaktować?
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: iod@solidsa.pl – we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

3.W jakim celu są przetwarzane Państwa dane i na jakiej podstawie?
Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. zawarcia i realizacji umowy, której jest Pani/Pan stroną [art. 6 ust.1 lit. b) RODO];
 2. realizacji obowiązków prawnych nałożonych na administratora w szczególności wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2018.395 t.j. z dnia 2018.02.20) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2018.800 t.j. z dnia 2018.04.27) [art. 6 ust.1 lit. c) RODO];
 3. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Panią/Panem umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego ww. roszczeń oraz obrona przed tymi roszczeniami [art. 6 ust.1 lit. f) RODO];
 4. marketingowym tj. oferowania produktów i usług świadczonych przez administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest oferowanie klientom administratora informacji o produktach i usługach świadczonych przez administratora [art. 6 ust.1 lit. f) RODO];
 5. badania satysfakcji Klientów – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest utrzymywanie wysokiej jakości usług i obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z produktów i usług oferowanych przez ADO [art. 6 ust.1 lit. f) RODO].

W zakresie w jakim wyrażona została przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, dane te przetwarzane będą w sposób i zakresie określonym w przedmiotowej zgodzie.

4.Czy mogą Państwo odmówić podania danych osobowych, o które prosimy?
Podanie danych osobowych wymaganych w związku z zawieraną z Panią/Panem umową jest konieczne do zawarcia przedmiotowej umowy oraz wykonywania czynności wynikających z umowy – bez podania przez Panią/Pana danych osobowych realizacja umowy nie będzie możliwa. Podanie danych osobowych, co do których zwracamy się do Państwa o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie (w szczególności w celu używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, o którym mowa w art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.0.1954 t.j.) jest całkowicie dobrowolne.

5.Czy Państwa dane osobowe będą udostępniane przez administratora innym podmiotom?
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu i na podstawie zwartych z nami umów np.: firmom informatycznym obsługującym nasze systemy; podwykonawcom świadczącym usługi na naszą rzecz; podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług i produktów; podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi rachunkowe, rozpatrywania reklamacji, fakturowania i rozliczania umów, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi analityczne, audytowe, doradcze, prawne lub podatkowe;
 2. firmom pocztowym i kurierskim – w związku z przekazywaniem korespondencji; firmom prowadzącym działalność płatniczą – w związku z dokonywanymi płatnościami; firmom nabywającym od nas wierzytelności – w związku ze sprzedażą długów.

6.Jak długo będą przetwarzane Państwa dane osobowe?
Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu, w jakim dane te są przetwarzane. Dane osobowe będą przechowywane przez:

 1. okres wynikający z przepisów prawa nakazujących przechowywanie danych przez określony czas;
 2. okres niezbędny do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy;
 3. do momentu przedawnienia roszczeń mogących powstać w związku z zawartą z Panią/Panem umową;
 4. przez okres realizowania przez administratora jego prawnie uzasadnionych interesów.

7.Jakie prawa Państwu przysługują?
Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania. W określonym w RODO zakresie przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także ich przenoszenia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna dla potencjalnych Klientów

INFORMACJA RODO

Realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) [„RODO”], które weszło w życie 25 maja 2018 r. przekazujmy następujące informacje:

1.Kto jest administratorem danych osobowych?
Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem który decyduje o celach i sposobach ich przetwarzania jest Solid S. A., adres: ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa („ADO”).

2.Kto jest Inspektorem ochrony danych i jak się z nim kontaktować?
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: iod@solidsa.pl – we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

3.W jakim celu są przetwarzane Państwa dane i na jakiej podstawie?
Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie i w zakresie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu marketingu produktów i usług ADO.

W zakresie w jakim wyrażona została przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, dane te przetwarzane będą w sposób i zakresie określonym w przedmiotowej zgodzie.

4.Czy mogą Państwo odmówić podania danych osobowych, o które prosimy?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.

5.Czy Państwa dane osobowe będą udostępniane przez administratora innym podmiotom?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty, którym ADO powierzył lub zlecił ich przetwarzanie (np. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi badania jakości obsługi, doradcze lub prawne).

6.Jak długo będą przetwarzane Państwa dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzanie ww. danych.

7.Jakie prawa Państwu przysługują?
Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania. W określonym w RODO zakresie przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także ich przenoszenia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) [„RODO”], przekazujmy następujące informacje:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Solid S. A., adres: ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa („ADO”).
 2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez ADO inspektorem ochrony danych pod adresem email: iod@solidsa.pl
 3. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Pozostałe dane przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna jest wyraźna zgoda na ich przetwarzanie.
  Za Państwa zgodą ADO będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w innych procesach rekrutacyjnych.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem danych osobowych jest ADO, np. firmy księgowe, kancelarie prawne oraz dostawcy usług IT.
 5. Państwa dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż 12 miesięcy od wysłania aplikacji.
 6. Mają Państwo prawo:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. do sprostowania danych;
  3. do ograniczenia przetwarzania danych;
  4. do usunięcia danych; do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. W zakresie w jakim Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, mogą Państwo cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.